Όροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης προσεκτικά. Αυτοί οι όροι χρήσης διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας https://Pawfessionals.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

1. Εισαγωγή

O ιστότοπος Pawfessionals.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με τα ακόλουθα στοιχεία (χάριν συντομίας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ")

Επωνυμία Εταιρείας: ΓΚΛΟΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τίτλος: Pawfessionals
Έδρα:Οδυσσέως 17, Τ.Κ. 12133, Περιστέρι, Αττική
Α.Φ.Μ.: 128214918
Δ.Ο.Υ.: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 163034703000


2. Πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της ίδιας όσο και των προμηθευτών της.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με μεγάλη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα, ενώ επίσης παρέχει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος. Για την διαφοροποίηση αυτη και στο πλαίσιο καλής πίστης, δεν φέρει καμία ευθύνη το ηλεκτρονικό κατάστημα Pawfessionals.gr

3. Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προιόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες της, καθώς όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα ενώ τα αποθηκεύει σε κατάλληλους χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα δωρεάν αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

4. Υποχρεώσεις των Χρηστών

Ο χρήστης πρεπει να δηλώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα στοιχεία του και ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα καθώς ο ίδιος έχει την ευθύνη για τα στοιχεία που δηλώνει. Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο χρήστης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για:

  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οιουδήποτε περιεχομένου που προσβάλλει τα χρηστά ήθη και συνιστά παράβαση νόμου,
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύι συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση και προώθηση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή αλλοίωση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  • ηθελημένη ή μη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
  • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
  • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται αστικά και ενδεχομένως ποινικά για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο μας, αναγόμενη στην αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας Pawfessionals.gr. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να διακόψει τις υπηρεσίες της προς αυτόν και ουδεμία ευθύνη φέρει.

5. Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

6. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το λογότυπο, η ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου Pawfessionals.gr αποτελούν αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας μας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

7. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, τo Pawfessionals.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Διαδικτύου, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.